Banner
Audio povídky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky) se týkají provozu a užívání portálu erotických povídek MUŠLIČKA.cz (dále také jen Portál) a veškerých produktů, webových stránek www.muslicka.cz, informací a služeb s tím souvisejících. Vlastníkem a provozovatelem webové služby, včetně jeho obsahu je Ing. Tomáš TUREČEK, Ph.D. (dále také jako „My“, „Nás“, „Naše“), IČ: 66157544 se sídlem Hoblíkova 505/30, 741 01 Nový Jičín, zapsán v zapsán u Živnostenského úřadu MÚ Nový Jičín č.j.: 000273/97/05400J.

1.2. Portál MUŠLIČKA.cz mohou užívat osoby (dále také jako Uživatel, Vy, Váš), specifikované v bodu 3.1. Obchodních podmínek a vyhrazujeme si právo požadovat doložení těchto požadavků formou identifikačních, kontaktních a dalších osobních údajů. Smluvní podmínky upravují vztah mezi Námi a Uživateli. Není povoleno žádné další osobě z tohoto vztahu, jakkoliv těžit.

1.3. Používáním portálu MUŠLIČKA.cz souhlasíte s těmito Obchodními podmínkami. Vyhrazujeme si právo kdykoliv jednostranně změnit či doplnit tyto Obchodní podmínky. Změněné Obchodní podmínky budou zpřístupněny na webových stránkách www.muslicka.cz. Informace o změně Obchodních podmínek budou zaslány na e-mail Uživatele. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Obchodních podmínek, má právo je odmítnout a vztah vzniklý ze Smlouvy ukončit výpovědí, přičemž výpovědní lhůta činí jeden měsíc ode dne doručení výpovědi. Podmínky pro výpověď se řídí odstavcem 5 těchto Obchodních podmínek. Neukončí-li Uživatel smluvní vztah shora uvedeným způsobem, má se za to, že změny Obchodních podmínek akceptoval.

1.4. Nejaktuálnější verze Obchodních podmínek je k dispozici na webových stránkách www.muslicka.cz a dnem zveřejnění Obchodní podmínky uživatele zavazují, přičemž den jejich zveřejnění je v obchodních podmínkách vždy uveden.

1.5. Prohlašujete a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté informace jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné, a budete udržovat a rychle aktualizovat své údaje tak, aby byly vždy pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Jste zodpovědní za udržování kontroly nad přístupem k vašemu účtu, včetně přihlašovacích údajů a hesla, a jste zodpovědní za všechny činnosti, které vzniknou ve spojení na nebo prostřednictvím vašeho účtu.

2. Nabízené varianty MUŠLIČKA.cz

2.1. Bezplatná varianta
Všem uživatelům nabízíme možnost číst a komentovat veškeré povídky, zde publikované, bezplatně.

2.2. Placená varianta
Jedná se o prémiové služby, tzv. audio povídky, které jsou profesionálně načteny. Cena povídky se odvíjí od délky dané povídky.

3. Uzavření smlouvy a předmět smlouvy

3.1. Smluvní vztah (dále také jen Smlouva) může být uzavřen výlučně s osobami starší 18 let, což potvrzují již při první návštěvě stránek.

3.2. Smlouva na základě těchto obchodních podmínek je uzavírána elektronicky. Uživatel vyplní registrační formulář umístěný na stránkách www.muslicka.cz a následně formulář odešle, což má účinky odeslání návrhu na uzavření Smlouvy. Podmínkou k odeslání vyplněného registračního formuláře je odsouhlasení těchto Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

3.3. Na základě uzavřené Smlouvy se zavazujeme Uživateli za podmínek uvedených ve Smlouvě a v těchto Obchodních podmínkách zpřístupnit Uživateli portál MUŠLIČKA.cz k užití.

3.4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že s ohledem na vznik Smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku veškerá oznámení, výzvy, upozornění, faktury, výpovědi Smlouvy i další písemné úkony související se vztahem vzniklým na základě Smlouvy mohou být učiněny prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu Uživatele, aniž by bylo nutné opatřit příslušné e-maily elektronickým podpisem.

4. Cena a platební podmínky

4.1. V případě, že si Uživatel zvolí placenou variantu, je povinen uhradit částku na základě jeho vybrané audio povídky, kterou uvidí u dané audio povídky.

4.2. Platby jsou prováděny výhradně bezhotovostně s využitím platebního systému, který je na Portálu implementován.

5. Trvání a ukončení Smlouvy

5.1. V případě užívání placené varianty Portálu je smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

5.2. Uživatel i my jsme oprávněni Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou tři měsíce pro podstatné porušení smluvních podmínek druhou stranou.

5.3. Výpovědní doba dle předchozího bodu 5.2. Obchodních podmínek běží ode dne doručení výpovědi na e-mailovou adresu druhé smluvní strany. Vypovídající strana rovněž uvede v e-mailu s výpovědí její důvody.

5.4. Skončí-li platnost smlouvy výpovědí, nemá Uživatel nárok na vrácení žádné peněžní částky za řádně poskytnutá plnění z naší strany. Nárok na vrácení uhrazené peněžní částky má Uživatel pouze v případě opakovaných závažných porušení našich povinností. Tento nárok však podléhá přezkoumání ze strany MUŠLIČKA.cz a vyhrazujeme si právo na odmítnutí vrácení peněz bez udání důvodů.

5.5. V souvislosti s ukončením Smlouvy nejsme povinni poskytnout Uživateli jakoukoli součinnost s přenesením dat z Portálu a vyhrazujeme si právo po uplynutí jednoho měsíce od skončení smlouvy veškerá data Uživatele z Portálu odstranit.

6. Mimosoudní řešení sporů

6.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Uživatel bere na vědomí, že bude-li do Portálu zadávat a evidovat v něm osobní údaje třetích osob, řídí se tato jeho činnost zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a z něho vyplývajícími právy a povinnostmi.

7.2. Další podrobnosti související s ochranou osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.muslicka.cz v záložce Ochrana osobních údajů.

8. Společná a závěrečná ustanovení

8.1. Na právní vztahy vzniklé mezi námi a Uživatelem se vždy použije zákony České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

8.2. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy uzavřené mezi námi a Uživatelem.

8.3. Veškeré případné spory vzniklé ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním mezi námi a Uživatelem, budou rozhodovány v České republice u věcně příslušného soudu se sídlem v Novém Jičíně.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravující užívání portál MUŠLIČKA.cz jsou platné od 5.5.2024.