Banner

Podmínky ochrany osobních údajů

Záležitost ochrany osobních údajů a jejich důvěrnost bereme velmi vážně a držíme se příslušných státních i evropských nařízení o ochraně osobních údajů. Nejdůležitější aspekty našeho zpracování osobních údajů vysvětlujeme níže.

Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme pouze s Vaším výslovným souhlasem a striktně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a nové také dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 • Jaké osobní údaje uchováváme?
  Uchováváme ty informace, které jsme od Vás s Vaším souhlasem získali, například, když jste se u nás koupili zboží, zaregistrovali se na našem portálu, zúčastnili soutěží, když jste si objednali zasílání novinek prostřednictvím e-mailových zpráv nebo když nás jinak kontaktujete. Nejčastěji se jedná o jméno a příjmení, e-mail, adresa a případně u registrovaných zákazníků a členů portálu heslo, datum narození (věk), telefonní číslo a pohlaví. V okamžiku, kdy nás poprvé kontaktujete, vytvoříme si v naší databázi Váš profil. Jakékoliv další osobní údaje/informace, které nám později předáte, se v něm rovněž ukládají.

 • K čemu tyto údaje užíváme?
  Tyto údaje užíváme pro účely: (i) plnění Vašich objednávek (uzavřených kupních smluv) a s nimi spojených práv (případné reklamace apod.), identifikace smluvních stran a evidence těchto objednávek/smluv (“údaje pro účely smlouvy”), (ii) Vaší evidence na portálu a s tím spojených výhod a souvisejících plnění a činnosti (klubová karta, slevy apod.) (“údaje pro účely klubu”) a (iii) marketingové účely naší společnosti, tj. zasílání obecných obchodních sdělení, zasílání uživatelsky přizpůsobených obchodních sdělení/cílená reklama, zasíláním informací o soutěžích (spotřebitelských), zasíláním dotazů o spokojenosti a hodnocení prodávajícího, nákupu či zboží, zasíláním jiných sdělení, dotazů či žádostí související se zkvalitněním či kontrolou poskytovaných služeb nebo prodeje zboží a průzkumu mínění kupujícíhoto a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, dle zákona č. 480/2004 Sb., (“údaje pro účely marketingu”).
  V budoucnu mohou vzniknout jiné oprávněně důvody/účel pro zpracování/uchovávání Vašich údajů a o to Vás budeme vždy informovat včetně případné žádosti o Váš souhlas.

 • Jak dlouho se osobní údaje archivují?
  Vaše osobní údaje pro účely smlouvy jsou zpracovávány/uchovávány po dobu deseti (10) let. Vaše osobní údaje pro účely klubu jsou zpracovávány/uchovávány po dobu pěti (5) let. Vaše osobní údaje pro účely marketingu jsou zpracovávány/uchovávány po dobu tří (3) let.

 • Můžete zjistit, jaké údaje o Vás vedeme?
  Ano. Můžete kdykoliv získat veškeré informace o údajích, které o Vaší osobě evidujeme.

 • Můžete zažádat o vymazání údajů evidovaných o Vaší osobě a zakázat jejich používání?
  Ano. Samozřejmě máte kdykoliv možnost zažádat o částečné nebo úplné vymazání Vašich údajů, sdělením na e-mail: povidka@muslicka, popř. poštou či jinou vhodnou formou komunikace s naší společností na kontaktech uvedených na našich webových stránkách. Vaše přání splníme bez prodlení, zejména zrušíme zasílání marketingových materiálů apod. dle Vaší žádosti.
  Zasílání/odběr obchodních sdělení můžete také kdykoliv ukončit (odhlásit se) v rámci příslušného odkazu (prolinku) v příslušném obchodním sdělení.
  V určitých případech, kdy tak umožňuje/vyžaduje právní úprava, budou Vaše osobní údaje naší společností uchovány a nemohou být odstraněny/smazány, jedná se o případ údajů pro účely smlouvy a soubor bude zablokován, nikoli vymazán. Uchování těchto údajů, vždy však maximálně po výše uvedenou dobu, je nezbytné pro případné uplatňování a řešení vzájemných práv týkajících se prodaného zboží.

 • Předáváme Vaše osobní údaje třetím stranám?
  Ne, Vaše osobní údaje bez Vašeho předchozího souhlasu nepředáváme žádným třetím stranám k jinému než výše uvedenému účelu (dalšímu využití), zejména Vaše osobní údaje nejsou prodávány, pronajímány ani vyměňovány. Pokud pověříme jiné společnosti – tzv. zpracovatele (zařízení na zpracování dat) provedením/dokončením našich úkolů (např. zasíláním informací), pak samozřejmě po těchto společnostech rovněž vyžadujeme odpovídající ochranu Vašich údajů a takové společnosti mají povolení užívat Vaše údaje pouze a výhradně k zadaným účelům. I u takových společností vyžadujeme, aby zacházely s údaji v souladu s tímto prohlášením o ochraně dat a s příslušnou legislativou.
  S Vašimi osobními údaji tak mohou přijít do styku/nakládat s nimi (pro výše uvedené účely) poskytovatelé marketingových nebo přepravních služeb, poskytovatelé příslušných databázových, analytických či softwarových systémů, služeb a aplikací splňující podmínky ochrany osobních údajů.

 • Bezpečnost osobních údajů
  Veškeré osobní údaje jsou uloženy na serverech s vysokou úrovní bezpečnosti a jsou chráněny proti zneužití ze strany nepovolaných osob. Stejně tak naše společnost dodržuje i další bezpečnostní opatření sloužící k ochraně Vašich osobních údajů.

 • Další práva v souvislosti s ochranou/využitím osobních údajů
  Jako osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, máte také tato dále uvedená práva:
  - požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
  - vyžádat si u nás přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  - požadovat po nás výmaz osobních údajů – a to však s výjimkou údajů zpracovávaných pro účely smlouvy,
  - na přenositelnost údajů k jinému subjektu (na Vaši žádost předáme Vámi určené třetí osobě Vaše u nás evidované osobní údaje),
  - požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  - vznést u nás námitku ohledně zpracování osobních údajů, kterou budeme řešit,
  - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz),
  - na soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy.

Samozřejmě se budeme snažit plně vyhovět veškerým Vašim jiným oprávněným žádostem a požadavkům, které budeme schopni ohledně zpracování Vašich osobních údajů splnit.

Rádi bychom Vás informovali, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, www.uoou.cz.

Další údaje o ochraně a zpracování Vašich osobních údajů mohou být uvedeny jinde na našich webových stránkách.

V případě jakýchkoliv dotazů, žádostí apod. nás na našich kontaktech neváhejte kdykoliv oslovit.